Ανακοινώσεις

Ι. Έλεγχος Προϋποθέσεων Μετακίνησης από τους Φορείς Προέλευσης

Σε αυτό το στάδιο, οι χρήστες με ρόλο «Υπηρεσία Κινητικότητας Φορέα Προέλευσης» έχουν πρόσβαση στις αιτήσεις των υποψηφίων που ανήκουν οργανικά στο φορέα τους και για κάθε μια αίτηση καλούνται να συμπληρώσουν τα πεδία «Έλεγχος Φορέα Προέλευσης» και «Παρατηρήσεις Ελέγχου Φορέα Προέλευσης».

Η αίτηση κάθε υποψηφίου ελέγχεται από την «Υπηρεσία Κινητικότητας» του φορέα προέλευσης για το κατά πόσο πληροί τις προϋποθέσεις απόσπασης ή μετάταξης (ποσοστό πλήρωσης θέσεων του κλάδου στο φορέα, συμπλήρωση απαιτούμενου χρόνου υπηρεσίας από διορισμό/προηγούμενη μετάταξη κτλ).

Στην περίπτωση που ο φορέας προέλευσης είναι ΟΤΑ α’ βαθμού και απαιτείται η γνώμη δήμαρχου, αυτή να καταχωρίζεται στο πεδίο «Παρατηρήσεις».

Το αποτέλεσμα του ελέγχου αποτυπώνεται στα πεδία «Αποτελέσματα Έλεγχου Προϋποθέσεων Μετακίνησης», «Αιτιολογίες Απόρριψης» και «Παρατηρήσεις», επιλέγοντας ή συμπληρώνοντας το κατάλληλο πεδίο.

Το αποτέλεσμα του ελέγχου προστίθεται στην αίτηση και είναι προσβάσιμο τόσο από τον Φορέα Υποδοχής όσο και από τον ίδιο τον αιτούντα. Ο έλεγχος προϋποθέσεων για απόσπαση ή μετάταξη πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από τον φορέα προέλευσης έως και την 28η /11/2018.

Διαφορετικά, σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 1 του ν. 4531/2018, «….Σε περίπτωση που, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, ο φορέας προέλευσης δεν βεβαιώνει την πλήρωση των προϋποθέσεων των παραγράφων 2, 3 και 4 του παρόντος, οι προϋποθέσεις αυτές τεκμαίρεται ότι πληρούνται. Ειδικά για την αξιολόγηση των τυπικών προσόντων των υποψηφίων σε περίπτωση που η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τα τριμελή όργανα του άρθρου 7 του παρόντος λαμβάνουν υπόψη τα αναφερόμενα στην αίτηση του υποψηφίου».

ΙΙ. Έλεγχος Αιτήσεων από τους Φορείς Υποδοχής

Οι αιτήσεις των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις απόσπασης ή μετάταξης είναι διαθέσιμες στους φορείς υποδοχής και συγκεκριμένα στους χρήστες με ρόλο «Υπηρεσία Κινητικότητας Φορέα Υποδοχής». Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από τα αρμόδια όργανα με την παροχή τυχόν συμπληρωματικών στοιχείων. Οι χρήστες μπορούν να εξάγουν και να εκτυπώσουν τις αιτήσεις, προκειμένου αυτές να εξεταστούν από το όργανο αξιολόγησης.

Στο σύστημα οι αιτήσεις ενημερώνονται ως εξής: Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης (π.χ. ο αιτών δεν πληροί τα τυπικά προσόντα, δεν προσήλθε στη συνέντευξη κλπ) στην καρτέλα «Εξέταση Αίτησης Υπαλλήλου» αυτό αποτυπώνεται με την επιλογή «Απόρριψη» και στη συνέχεια στις «Παρατηρήσεις Ελέγχου Φορέα Υποδοχής» αναγράφεται η σχετική αιτιολόγηση. Σε περίπτωση που η αίτηση γίνεται αποδεκτή, αυτό αποτυπώνεται με την επιλογή «Έγκριση» και με τη σειρά κατάταξης του υποψηφίου στο πεδίο «Σειρά Κατάταξης».


Δείτε την σχετική Εγκύκλιος

Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ψηφιακά Οργανογράμματα
Περιγράμματα θέσεων
Ενιαίο Σϋστημα Κινητικότητας
Αξιολόγηση

Πρόσβαση στο μητρώο

Μέσω της εφαρμογής οι Διευθυντές Προσωπικού και οι Διαχειριστές μπορούν να διαχειρίζονται το προσωπικό τους & όλοι οι υπάλληλοι μπορούν να βλέπουν τα στοιχεία τους

b mitroo login

b api
b statistics

  Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να επιτύχει την καλύτερη εμπειρία χρήστη