Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία για τη συμπλήρωση της βαθμολογίας από τους Αξιολογητές Α’ παρατείνεται έως και τις 10/01/2021. Εντός της ανωτέρω προθεσμίας, καλούνται οι Αξιολογητές Α’ να συμπληρώσουν τη βαθμολογία και να υποβάλουν οριστικά τις εκθέσεις αξιολόγησης, σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθμ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/ 9 /οικ.22306/4-12-2020 (ΑΔΑ: Ρ7Σ446ΜΤΛ6-2ΤΑ) εγκυκλίου. Υπενθυμίζεται, ότι τυχόν υποβολή των στοιχείων της συνέντευξης στο προηγούμενο στάδιο δεν συνεπάγεται οριστική υποβολή της έκθεσης αξιολόγησης ακόμα κι αν ο Αξιολογητής Α’ είχε προβεί σε συμπλήρωση της βαθμολογίας των κριτηρίων αξιολόγησης.

Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι οι Αξιολογητές Α’ έχουν δυνατότητα να υποβάλουν βαθμολογία στα κριτήρια αξιολόγησης ακόμα κι αν δεν έχουν υποβάλει τα στοιχεία της συνέντευξης. 

Ως εκ τούτου, επισημαίνεται ότι μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας τα στοιχεία των εκθέσεων αξιολόγησης για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί οριστικά η βαθμολογία θα διαγραφούν αυτόματα από το σύστημα κατά τη μετάβαση από το στάδιο του Αξιολογητή Α’ στο στάδιο του Αξιολογητή Β’.

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας.

Πρόσβαση στο μητρώο

Μέσω της εφαρμογής οι Διευθυντές Προσωπικού και οι Διαχειριστές μπορούν να διαχειρίζονται το προσωπικό τους & όλοι οι υπάλληλοι μπορούν να βλέπουν τα στοιχεία τους

b mitroo login

Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ψηφιακά Οργανογράμματα
Περιγράμματα θέσεων
Ενιαίο Σϋστημα Κινητικότητας
Αξιολόγηση
b api
b statistics

  Υπουργείο Εσωτερικών

logo govgr ΑΠΕΔ Ανοιχτά Δεδομένα datagov Διαύγεια diavgeia ΕΚΔΔΑ ΕΡΜΗΣ Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη της δημόσιας διοίκησης
 
 
 

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να επιτύχει την καλύτερη εμπειρία χρήστη