Πώς μπορώ να δω τα στοιχεία μου;

20 Απριλίου, 2012

Μπείτε στην εφαρμογή απογραφής (https://apografi.gov.gr/ap) χρησιμοποιώντας τους κωδικούς σας TAXISnet και ελέγξτε τα στοιχεία σας.

Ποια πρέπει να καταχωρηθεί ως ημερομηνία έναρξης της υπαλληλικής σχέσης, στις περιπτώσεις αναδρομικού διορισμού υπαλλήλου; Το ΦΕΚ του αρχικού διορισμού (π.χ. 2006), το ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύεται η απόφαση για τον αναδρομικό του διορισμό (π.χ. 2010) ή η ημερομηνία από την οποία διορίστηκε αναδρομικά ο υπάλληλος (π.χ. 09-04-1999);

4 Νοεμβρίου, 2011

Καταχωρείται η ημερομηνία από την οποία διορίστηκε αναδρομικά ο υπάλληλος.

Οι υπάλληλοι που ανήκουν οργανικά σε ένα φορέα αλλά οι αποδοχές τους καταβάλλονται από άλλο φορέα, σε ποιον φορέα πρέπει να υπαχθούν;

4 Νοεμβρίου, 2011

Θα υπαχθούν από το φορέα που ανήκουν οργανικά.

Ανήκω οργανικά σε φορέα του στενού δημόσιου τομέα αλλά έχω αποσπαστεί σε Φορέα του εξωτερικού. Προσπαθώ να το δηλώσω στο πεδίο ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ αλλά δεν βρίσκω το Φορέα.

12 Οκτωβρίου, 2011

Στην λίστα των Φορέων υπάρχει η γενική τιμή ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΣ ΣΕ ΦΟΡΕΑ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ την οποία μπορείτε να επιλέξετε.

Επιβεβαιώθηκαν τα στοιχεία μου και δεν μπορώ πλέον να κάνω καμία αλλαγή, ενώ θα ήθελα να διορθώσω κάποια πεδία.

28 Σεπτεμβρίου, 2011

Η επικαιροποίηση επιτρέπεται μέχρι η αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού να επιβεβαιώσει τα στοιχεία. Μετά την επιβεβαίωση, οι υπόχρεοι μπορούν μόνο να δουν τα στοιχεία τους και όχι να τα τροποποιήσουν. Οποιαδήποτε αλλαγή θα πρέπει στο εξής να πραγματοποιείται από την Διεύθυνση Προσωπικού η οποία και έχει την δυνατότητα να αλλάξει όλα τα πεδία εκτός από τα εξής:

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΔΔ: Σύντομη Περιγραφή Καθηκόντων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Άλλες Δεξιότητες

ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ: Όλα τα πεδία

Ανήκω οργανικά σε φορέα του στενού δημόσιου τομέα αλλά έχω αποσπαστεί σε ΝΠΙΔ ή ΑΕ. Προσπαθώ να το δηλώσω στο πεδίο ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ αλλά δεν βρίσκω το Φορέα.

24 Σεπτεμβρίου, 2011

Στην λίστα των Φορέων υπάρχει η γενική τιμή ΦΟΡΕΑΣ Ν.Π.Ι.Δ. Ή Α.Ε. την οποία μπορείτε να επιλέξετε.

Ποια ημερομηνία πρέπει να καταχωρηθεί στο πεδίο «Ημερομηνία Πρόσληψης»;

30 Αυγούστου, 2011

- Για το μόνιμο προσωπικό, καταχωρούμε την ημερομηνία έναρξης της υπαλληλικής σχέσης σύμφωνα με την παρ. 3 το άρθρου 19 του Ν.3528/2007. Συγκεκριμένα, καταχωρούμε την ημερομηνία του ΦΕΚ διορισμού, εκτός εάν η ανάληψη υπηρεσίας έγινε σε διάστημα μεγαλύτερο του μήνα από την ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης διορισμού στον υπάλληλο, οπότε και αναγράφουμε την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας. Εάν ο υπάλληλος υπηρετούσε πριν το διορισμό του σε άλλη υπηρεσία, καταχωρείται η ημερομηνία διορισμού στην τελευταία υπηρεσία.

- Για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, καταχωρείται η ημερομηνία της πράξης πρόσληψης.

- Για υπαλλήλους που προέρχονται από μετάταξη, καταχωρούμε την ημερομηνία μετάταξης στην τρέχουσα υπηρεσία.

- Για υπαλλήλους που προέρχονται από μεταφορά από φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα στο δημόσιο, καταχωρούμε την ημερομηνία της μεταφοράς.

- Για υπαλλήλους που εργάζονταν με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και μονιμοποιήθηκαν με νόμο, καταχωρούμε την ημερομηνία μονιμοποίησης.

- Για υπαλλήλους που υπηρετούσαν με συμβάσεις ιδιωτικού ορισμένου χρόνου και κατόπιν κατετάγησαν σε θέση με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με νομοθετική ρύθμιση, καταχωρούμε την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

-Για τους υπαλλήλους που έχουν μεταφερθεί σε Δήμους από Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου ή Δημοτικές Επιχειρήσεις θα πρέπει να καταχωρηθεί η ημερομηνία μεταφοράς.

-Για τις σχολικές καθαρίστριες που μεταφέρθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σύμφωνα με τα διατάξεις του Ν.3879/2010, καταχωρείται η ημερομηνία μεταφοράς στην τρέχουσα υπηρεσία.

-Για τους υπαλλήλους που προέρχονται από δημόσιες υπηρεσίες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή Ο.Τ.Α. που καταργήθηκαν ή συγχωνεύθηκαν,  θα πρέπει να καταχωρηθεί η αρχική ημερομηνία διορισμού/ πρόσληψης.

- Τέλος, για τους απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης καταχωρούμε την ημερομηνία διορισμού τους μετά την αποφοίτησή τους από τη Σχολή.

 

Κατά τη διάρκεια της απογραφής εργαζόμουν σε άλλη Υπηρεσία από αυτήν που εργάζομαι τώρα. Θα πρέπει να κάνω κάποια ενέργεια;

8 Ιουνίου, 2011

Θα πρέπει να απευθυνθείτε στη Δ/νση Διοικητικού της νέας Υπηρεσίας ώστε να σας εντάξει στην αρμοδιότητά της. Μπορείτε επίσης να μπείτε στην εφαρμογή της απογραφής και να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία σας. Ο Φορέας Οργανικής θέσης δεν μπορεί να τροποποιηθεί από εσάς παρά μόνο από την αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού.

 

Έχω απογραφεί και συνταξιοδοτήθηκα. Πρέπει να κάνω κάποια ενέργεια;

8 Ιουνίου, 2011

Δεν απαιτείται κάποια ενέργεια.  Θα διαγραφείτε από το σύστημα αυτόματα σε επόμενη φάση.

 

Ποια είναι η καταληκτική ημερομηνία για την επικαιροποίηση των στοιχείων από τους υπαλλήλους;

8 Ιουνίου, 2011

Η επικαιροποίηση των στοιχείων από τους ίδιους τους υπαλλήλους είναι προαιρετική.

 

Πώς μπορώ να επικαιροποιήσω τα στοιχεία της απογραφής μου;

18 Μαΐου, 2011

Μπορείτε να μπείτε στην νέα εφαρμογή της Απογραφής και να επικαιροποιήσετε την εγγραφή σας.

Πρόσβαση έχετε με 2 τρόπους:

- Με χρήση του λογαριασμού TAXISnet (εφόσον έχετε)

- Σε περίπτωση που δεν έχετε λογαριασμό TAXISnet εισάγοντας στο πεδίο Username τον ΑΦΜ σας και στο πεδίο Password τον Αριθμό Ειδοποίησης του εκκαθαριστικού σημειώματος για το οικονομικό έτος 2010 (στο εκκαθαριστικό αναφέρεται ως «αρ. ειδ/σης»).

Σημείωση: Αν διαθέτετε κωδικούς TAXISnet η πρόσβασή σας γίνεται αποκλειστικά με αυτούς και όχι με τον 2ο τρόπο.

Σε κάποια από τα πεδία της εφαρμογής δεν υπάρχει η τιμή που θα ήθελα. Για παράδειγμα στο πεδίο ΚΛΑΔΟΣ. Να συμπληρώσω την τιμή την όποια θεωρώ ότι βρίσκεται ποιο κοντά σε αυτό που ψάχνω;

18 Μαΐου, 2011

Στα περισσότερα πεδία όπου υπάρχουν λίστες με διαθέσιμες επιλογές, υπάρχει η τιμή «Δεν βρίσκω ….». Για παράδειγμα στο πεδίο κλάδος, υπάρχει η τιμή «ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΩ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΜΟΥ». Θα πρέπει να επιλέξετε αυτή την τιμή και στην διαδικασία επιβεβαίωσης των  στοιχείων σας από την Διεύθυνση Προσωπικού θα εισαχθούν οι σωστές τιμές.

 

Δεν μπορώ να τροποποιήσω το πεδίο Φορέας Οργανικής Θέσης

18 Μαΐου, 2011

Το πεδίο Φορέας Οργανικής Θέσης θα τροποποιηθεί από τον Διευθυντή προσωπικού που ανήκετε. Ο Διευθυντής Προσωπικού θα σας εντάξει στην αρμοδιότητά του και αυτόματα η εφαρμογή θα αλλάξει την τιμή στο πεδίο βάσει της τιμής που θα έχει επιλέξει ο Διευθυντής.

Προσλήφθηκα μετά την απογραφή του Ιουλίου του 2010. Πως και πότε θα μπορέσω να απογραφώ;

18 Μαΐου, 2011

Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την Διεύθυνση Προσωπικού που υπάγεστε. Ο Διευθυντής Προσωπικού θα πρέπει να πιστοποιηθεί σε αντίστοιχη εφαρμογή και να εκκινήσει την διαδικασία απογραφής σας, εισάγοντάς σας στο σύστημα. Οδηγίες παρέχονται στην εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. Στην συνέχεια θα πρέπει να συνδεθείτε στην εφαρμογή της απογραφής και να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας.

 

Δεν έχω απογραφεί λόγω ανωτέρας βίας, πως και πότε θα μπορέσω να απογραφώ;

18 Μαΐου, 2011

Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την Διεύθυνση Προσωπικού που υπάγεστε. Ο Διευθυντής Προσωπικού θα πρέπει να πιστοποιηθεί σε αντίστοιχη εφαρμογή και να εκκινήσει την διαδικασία απογραφής σας, εισάγοντάς σας στο σύστημα. Οδηγίες παρέχονται στην εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. Στην συνέχεια θα πρέπει να συνδεθείτε στην εφαρμογή της απογραφής και να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας.

 

Τον Ιούλιο Απογράφηκα 2 φορές και έχω 2 κωδικούς. Τι πρέπει να κάνω;

18 Μαΐου, 2011

Έχει επιλεγεί μόνο μία εγγραφή (η πληρέστερη) για κάθε υπάλληλο που απογράφηκε στην Ά Φάση της απογραφής. Μπορείτε να δείτε την εγγραφή αυτή στη νέα εφαρμογής της απογραφής και να προχωρήσετε στην επικαιροποίηση της.

 

Μπαίνω και βλέπω κενή σελίδα με το ΑΦΜ μου μόνο δεξιά. Που οφείλεται το πρόβλημα;

18 Μαΐου, 2011

Είναι πιθανόν να χρησιμοποιείτε περιηγητή (Browser) που δεν υποστηρίζεται από την εφαρμογή. Οι browsers που υποστηρίζονται είναι:

- Internet Explorer έκδοση 7, 8 και 9

- Mozilla Firefox 3.5 και μεταγενέστερους

- Google Chrome 10 και μεταγενέστερους

 

Δεν γνωρίζω πώς να συμπληρώσω κάποια από τα πεδία της απογραφής. Που μπορώ να βρω οδηγίες;

18 Μαΐου, 2011

Οδηγίες παρέχονται τόσο μέσω του συνδέσμου βοήθεια της εφαρμογής της απογραφής όσο και μέσω του εγχειριδίου χρήσης που μπορείτε να το βρείτε ΕΔΩ.