Γενικά

Τα στοιχεία που διαφοροποιούν ριζικά το ΕΣΚ από το υφιστάμενο πλαίσιο κινητικότητας είναι κατά κύριο λόγο,

α/  ο αμιγώς εθελούσιος χαρακτήρας της κινητικότητας. Κάθε υπάλληλος έχει δικαίωμα συμμετοχής στο ΕΣΚ. Μοναδική προϋπόθεση: κάλυψη των θέσεων του κλάδου του στην υπηρεσία που υπηρετεί σε  ποσοστό τουλάχιστον 50%.

β/ η υποχρέωση δημοσιοποίησης των κενών θέσεων μέσω της ανάρτησής τους σε διαδικτυακή πλατφόρμα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

γ/ η ύπαρξη δεσμευτικών προθεσμιών για την έκδοση  μιας απόφασης  μετάταξης ή απόσπασης (τρεις μήνες από την υποβολή αιτήσεων από τους υπαλλήλους) από το φορέα  υποδοχής χωρίς να συνυπογράφει ο φορέας προέλευσης του υπαλλήλου 

δ/ οι ενιαίες προϋποθέσεις και εν γένει το ενιαίο πλαίσιο κανόνων -που αντικαθιστούν το πλήθος των ειδικών διατάξεων και εξαιρέσεων που ισχύουν σήμερα-   με αποτέλεσμα να  υπάρχει πλέον  διαφάνεια και εγγυήσεις αντικειμενικότητας.

Posted 2 years ago

Κύριες μορφές κινητικότητας είναι η απόσπαση (προσωρινή απομάκρυνση από την υπηρεσία που ανήκει οργανικά ο υπάλληλος προκειμένου να καλυφθούν σοβαρές και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες άλλης υπηρεσίας) και η μετάταξη (μετακίνηση σε οργανική θέση άλλης υπηρεσίας είτε στον ίδιο κλάδο είτε σε άλλο για τον οποίο ο υπάλληλος έχει τα τυπικά προσόντα).

Posted 2 years ago

Αναλυτικά, το σύνολο των θέσεων των φορέων ανά κατηγορία/εκπαιδευτική βαθμίδα/σχέση εργασίας, κλάδο/ειδικότητα που θα καλυφθούν με μετάταξη, η κατανομή αυτών ανά οργανική μονάδα, η έδρα αυτής, τα περιγράμματα θέσεων εργασίας, καθώς και τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα αναφέρονται  στην ιστοσελίδα του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου - Απογραφή (http://apografi.gov.gr/) στη διαδρομή «ΕΣΚ Κινητικότητα» –> «1ος Κύκλος Κινητικότητας 2017» του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης  https://apografi.gov.gr/index.php/esk/mobility-1-2017.html .

Posted 2 years ago

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να επιτύχει την καλύτερη εμπειρία χρήστη