Ολοκλήρωση της Διαδικασίας Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης

Εκθέσεις αξιολόγησης για τις οποίες είναι ορθώς καταχωρημένα τα στοιχεία αξιολογούμενων και αξιολογητών και είτε έχουν υποβληθεί μόνο από τον αξιολογούμενο είτε δεν έχουν υποβληθεί από κανέναν θεωρούνται μη ολοκληρωμένες αλλά είναι έγκυρες.

Μόνο στις περιπτώσεις που υπήρχε κώλυμα ή η έκθεση αξιολόγησης υποβλήθηκε εντέλει σε έντυπη μορφή θεωρείται μη έγκυρη η ηλεκτρονική έκθεση αξιολόγησης και επισημαίνεται ο ένας εκ των δύο λόγων ακύρωσης.

Posted 2 years ago

Η δυνατότητα εκτύπωσης θα δοθεί μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου εγκυρότητας και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων (βλ. εγχειρίδιο), δηλαδή μετά τις 5 Νοεμβρίου 2018.

Posted 2 years ago

Η ενημέρωση του δείκτη εγκυρότητας και συγκεκριμένα ο ορισμός μιας έκθεσης από έγκυρη σε άκυρη ή το αντίστροφο μπορεί να γίνει όσες φορές χρειαστεί μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου εγκυρότητας, δηλ. μέχρι τις 5 Νοεμβρίου 2018.

Posted 2 years ago

Οι διαχειριστές αξιολόγησης οφείλουν να επισημάνουν μόνο τις μη έγκυρες εκθέσεις αξιολόγησης. Εφόσον μια έκθεση αξιολόγησης είναι έγκυρη ηλεκτρονικά δεν απαιτείται καμία περαιτέρω ενέργεια επισήμανσης ή επιβεβαίωσης από τις Δ/νσεις Διοικητικού/Προσωπικού στην ηλεκτρονική εφαρμογή.

Posted 2 years ago

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να επιτύχει την καλύτερη εμπειρία χρήστη