Ολοκλήρωση Διαδικασίας Αξιολόγησης

Η δυνατότητα εκτύπωσης των ηλεκτρονικών εκθέσεων αξιολόγησης θα δοθεί μετά τις 31 Οκτωβρίου και συγκεκριμένα με  την ολοκλήρωση των διαδικασιών : του ελέγχου εγκυρότητας των εκθέσεων αξιολόγησης, της εξαγωγής των σχετικών αποτελεσμάτων  και της αυτόματης επισήμανσης των εκθέσεων αξιολόγησης ως οριστικοποιημένων και μη.

Posted 1 year ago

Η έκθεση θεωρείται μη έγκυρη όταν:

Α. «Η έκθεση έχει ολοκληρωθεί σε έντυπη μορφή» (περιλαμβάνονται δηλ. περιπτώσεις όπως π.χ. Λάθος ορισμός αξιολογητή, Λάθος τύπος/έντυπο αξιολόγησης, Καταχωρήθηκε εκ παραδρομής με κώλυμα ενώ έπρεπε να αξιολογηθεί, Είχε γίνει σε έντυπο και δεν υπήρχε υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής).

Β. «Κώλυμα» -οι περιπτώσεις αυτές αφορούν τους υπαλλήλους που καταχωρήθηκαν εκ παραδρομής ενώ δεν δύνανται να αξιολογηθούν καθώς δεν υφίσταται ιεραρχική σχέση αξιολογούμενου-αξιολογητή για το απαιτούμενο εκ του νόμου χρονικό διάστημα των έξι μηνών.

Posted 1 year ago

Γενικές Ερωτήσεις

Από 14/3/2019 έως 12/4/2019 η οικεία Διεύθυνση Διοικητικού/ Προσωπικού εκτελεί τις απαραίτητες κατά λόγο αρμοδιότητας ενέργειες για την έναρξη της συμπλήρωσης των εκθέσεων αξιολόγησης.

Από 15/4/2019 έως 3/5/2019 ο αξιολογούμενος ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλει αυτή αρμοδίως.

Από 6/5/2019 έως 7/6/2019 ο αξιολογητής Α΄ ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλει αυτή αρμοδίως.

Από 10/6/2019 έως 30/6/2019 ο αξιολογητής Β΄ ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλει αυτή αρμοδίως.

Posted 2 years ago

Για τη διευκόλυνση των Διευθύνσεων Διοικητικού/Προσωπικού παρέχεται η δυνατότητα  επεξεργασίας των προσυμπληρωμένων εγγραφών των αξιολογούμενων υπαλλήλων, όπως αυτές καταχωρήθηκαν για την αξιολογική περίοδο του 2017. Αυτές μπορούν να βρεθούν μέσω της οθόνης «Ορισμοί Συμμετεχόντων» (προσβάσιμη από την εφαρμογή «Διαχείριση Αξιολογήσεων»), αφού επιλεγεί Κύκλος Αξιολόγησης για το 2018, χρησιμοποιώντας την επιλογή «Εύρεση».

Δεδομένων όμως των πιθανών αλλαγών λόγω νέων διορισμών/προσλήψεων, κινητικότητας (μετακινήσεις, αποσπάσεις, μετατάξεις), χρήσης μακροχρόνιων αδειών απουσίας από τα καθήκοντα, υπηρεσιακής εξέλιξης, λύσης της υπαλληλικής σχέσης κ.λπ. είναι απαραίτητο οι έχοντες τον απαιτούμενο ρόλο πρόσβασης στην εφαρμογή να διενεργήσουν προσεκτικό έλεγχο όλων των εμφανιζόμενων εγγραφών και να προβούν σε τυχόν επικαιροποίηση και σε ενημέρωση αυτών.

Posted 2 years ago

Ο έλεγχος για την επικαιροποίηση των εγγραφών γίνεται από την επιλογή «Επεξεργασία». Στην οθόνη «Επεξεργασία Αξιολόγησης» πρέπει να ελεγχθεί η ορθότητα όλων των προσυμπληρωμένων πεδίων, να γίνει η καταχώρηση των αναγκαίων τροποποιήσεων (Φορέας, Οργανική Μονάδα, Χρονικό Διάστημα, Τύπος Αξιολόγησης, Στοιχεία Αξιολογούμενου και Αξιολογητών) και να επιλεγεί η τιμή για τα κενά πεδία «Κατάσταση» και «Αξιολογείται από τον Αξιολογούμενο».

Χωρίς τη συμπλήρωση των παραπάνω πεδίων δεν μπορεί να γίνει ενημέρωση της εγγραφής. Για την ολοκλήρωση της επεξεργασίας κάθε εγγραφής, είναι απαραίτητη η ενέργεια «Ενημέρωση». Οι εγγραφές που δεν θα έχουν ενημερωθεί σε αυτό το στάδιο δεν θα εμφανιστούν στα επόμενα στάδια της αξιολόγησης.

Posted 2 years ago

Οι έχοντες τον απαιτούμενο ρόλο πρόσβασης στην εφαρμογή (‘Προϊστάμενος Διεύθυνσης Προσωπικού/Διοικητικού’, ‘Διαχειριστής Προσωπικού’ και ‘Διαχειριστής Αξιολόγησης’), μπορούν από την οθόνη «Διαχείριση Αξιολογήσεων» να προβούν είτε σε προσθήκες εγγραφών επιλέγοντας «Νέα Αξιολόγηση», είτε σε διαγραφές εγγραφών επιλέγοντας «Διαγραφή».

Posted 2 years ago

Δεν υπάρχει η δυνατότητα διόρθωσης στοιχείων κατόπιν της ολοκλήρωσης κάθε σταδίου διενέργειας της αξιολόγησης. Γι’ αυτόν τον λόγο είναι κρίσιμο οι οικείες Δ/νσεις Διοικητικού/Προσωπικού να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία αξιολογούμενων και αξιολογητών βάσει της υπηρεσιακής τους κατάστασης κατά το πρώτο στάδιο διενέργειας της αξιολόγησης.

Posted 2 years ago

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4369/2016, ο Αξιολογητής Α’ προτού προβεί στη βαθμολόγηση, οφείλει καταρχάς να διενεργήσει Συμβουλευτική Συνέντευξη με καθέναν από τους υφισταμένους που υποχρεούται να αξιολογήσει και να συμπληρώσει στην Έκθεση Αξιολόγησης τα βασικά σημεία της συνέντευξης.

Μετά τη συμπλήρωση των ανωτέρω ο αξιολογούμενος έχει δικαίωμα υποβολής απόψεων-αντιρρήσεων εντός δύο εργάσιμων (2) ημερών. Σε κάθε περίπτωση, ο Αξιολογητής Α’ θα πρέπει, αφού λάβει υπόψη τις τυχόν απόψεις-αντιρρήσεις του αξιολογούμενου, να συμπληρώσει τη βαθμολογία στα αντίστοιχα πεδία και να προχωρήσει στην υποβολή της Έκθεσης Αξιολόγησης.

Posted 2 years ago

Η υποχρέωση παράθεσης ειδικής αιτιολογίας, όπου αυτή απαιτείται, αφορά και στους δύο αξιολογητές.

Posted 2 years ago

Κάθε αξιολογητής υποχρεούται να συντάσσει εκθέσεις αξιολόγησης για όλους τους υπαλλήλους αρμοδιότητάς του, εφόσον προΐστατο αυτών κατά το προηγούμενο έτος για έξι (6) τουλάχιστον μήνες. Σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4369/2016, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43 του ν. 4590/2019, η υποχρέωση σύνταξης εκθέσεων αξιολόγησης ισχύει και για τους αξιολογητές που απέβαλαν την ιδιότητά τους αυτή πριν από τις 30 Ιουνίου 2019, λόγω τοποθέτησης, μετάθεσης, μετακίνησης, απόσπασης, μετάταξης ή διορισμού σε άλλη υπηρεσία.

Posted 2 years ago

Για τους υπαλλήλους που δεν εργάστηκαν καθόλου μέσα στο έτος αξιολόγησης θα πρέπει στην κατάσταση αξιολόγησης ή/και αξιολογητή να επιλέγεται «κώλυμα» και στα πεδία “Ημ/νία Από” και “Ημ/νία Έως” να συμπληρώνονται οι ημερομηνίες 1/1/2018 και 2/1/2018 αντίστοιχα.

Posted 2 years ago

Υπάλληλοι που έχουν προσληφθεί εντός του 2018 και δεν συμπληρώνουν το εξάμηνο που ορίζει ο νόμος, θα καταχωρούνται στο σύστημα και θα επιλέγεται «κώλυμα» στο πεδίο “Κατάσταση Αξιολόγησης” και αντίστοιχα θα επιλέγεται «κώλυμα» στην Κατάσταση Αξιολογητή.

Posted 2 years ago

Σε περίπτωση πραγματικής αδυναμίας του προϊσταμένου που ενεργεί ως αξιολογητής, τις εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσει ο νόμιμος αναπληρωτής του, υπό την προϋπόθεση ότι αυτός εκτελούσε χρέη αναπληρωτή προϊσταμένου για τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) της αξιολογικής περιόδου. Σε αντίθετη περίπτωση κατά την οποία δεν συμπληρώνει ο ασκών χρέη αναπληρωτή προϊσταμένου το ένα τρίτο (1/3) της αξιολογικής περιόδου, καθώς και όταν δεν υπάρχει νόμιμος αναπληρωτής, οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται κατ’ εξαίρεση από τον άμεσο προϊστάμενο του αξιολογητή.

Posted 2 years ago

Στην περίπτωση που κάποιος αξιολογητής ασκεί παράλληλα καθήκοντα προϊσταμένου μιας οργανικής μονάδας και αναπληρωτή προϊσταμένου της υπερκείμενης οργανικής μονάδας, για τους υπαλλήλους της πρώτης οργανικής μονάδας, θα ενεργήσει μόνο ως Αξιολογητής Α΄ και στο πεδίο  “Κατάσταση Αξιολογητή Β” θα επιλεγεί “Δεν υπάρχει”.

Για τους υπαλλήλους των υπόλοιπων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην υπερκείμενη οργανική μονάδα θα ενεργήσει ως Αξιολογητής Β΄.

Posted 2 years ago

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες προϊστάμενος οργανικής μονάδας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 87 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) ασκεί νομίμως καθήκοντα προϊσταμένου υπερκείμενης οργανικής μονάδας, αξιολογείται μόνο ως προς το υπερκείμενο επίπεδο άσκησης καθηκόντων.

Posted 2 years ago

Για τους υπαλλήλους που υπηρετούν σε γραφεία βουλευτών αρμόδιες για την καταχώριση των στοιχείων αξιολογούμενων – αξιολογητών είναι οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των Υπηρεσιών στις οποίες ανήκουν οργανικά.

Posted 2 years ago

Για τους αποσπασμένους υπαλλήλους, οι οποίοι υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του νόμου 4369/2016, συντάσσονται εκθέσεις αξιολόγησης από τους προϊσταμένους των υπηρεσιών, στις οποίες ήταν αποσπασμένοι κατά την αξιολογική περίοδο του έτους 2018. Για τους εν λόγω υπαλλήλους, αρμόδιες για την καταχώρισή των στοιχείων τους, στην ηλεκτρονική εφαρμογή αξιολόγησης είναι οι οικείες Διευθύνσεις Διοικητικού – Προσωπικού των Υπηρεσιών που υπηρετούσαν με απόσπαση κατά την αξιολογική περίοδο του έτους 2018 . 

Posted 2 years ago

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 4 του άρθρου 13 του ν. 4369/2016 «2. Στις διατάξεις του συστήματος αξιολόγησης του παρόντος δεν υπάγονται: α) οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,… 4. Ειδικά συστήματα αξιολόγησης διατηρούνται σε ισχύ.»

Για τους εκπαιδευτικούς που ασκούν διοικητικά καθήκοντα, με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 37 του ν.4547/2018 (ΦΕΚ 142 Α΄) που αφορά στην «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»,ορίζεται ότι «4. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με απόσπαση σε υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στο Ι.Ε.Π. ή σε άλλες υπηρεσίες και φορείς και ασκούν διοικητικά καθήκοντα, αξιολογούνται για το χρόνο της απόσπασής τους όπως οι υπάλληλοι των υπηρεσιών και φορέων αυτών. Οι εκθέσεις αξιολόγησης τηρούνται στο αρχείο της υπηρεσίας όπου οι αξιολογούμενοι υπηρετούν με απόσπαση και λαμβάνονται υπόψη για την ανανέωση της απόσπασής τους, καθώς και για τη μετάταξή τους σε θέση διοικητικών καθηκόντων ή την ανάληψη θέσης ευθύνης με διοικητικά καθήκοντα».

Posted 2 years ago

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να επιτύχει την καλύτερη εμπειρία χρήστη