Ολοκλήρωση της Διαδικασίας Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης

Εκθέσεις αξιολόγησης για τις οποίες είναι ορθώς καταχωρημένα τα στοιχεία αξιολογούμενων και αξιολογητών και είτε έχουν υποβληθεί μόνο από τον αξιολογούμενο είτε δεν έχουν υποβληθεί από κανέναν θεωρούνται μη ολοκληρωμένες αλλά είναι έγκυρες.

Μόνο στις περιπτώσεις που υπήρχε κώλυμα ή η έκθεση αξιολόγησης υποβλήθηκε εντέλει σε έντυπη μορφή θεωρείται μη έγκυρη η ηλεκτρονική έκθεση αξιολόγησης και επισημαίνεται ο ένας εκ των δύο λόγων ακύρωσης.

Posted 2 years ago

Η δυνατότητα εκτύπωσης θα δοθεί μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου εγκυρότητας και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων (βλ. εγχειρίδιο), δηλαδή μετά τις 5 Νοεμβρίου 2018.

Posted 2 years ago

Η ενημέρωση του δείκτη εγκυρότητας και συγκεκριμένα ο ορισμός μιας έκθεσης από έγκυρη σε άκυρη ή το αντίστροφο μπορεί να γίνει όσες φορές χρειαστεί μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου εγκυρότητας, δηλ. μέχρι τις 5 Νοεμβρίου 2018.

Posted 2 years ago

Οι διαχειριστές αξιολόγησης οφείλουν να επισημάνουν μόνο τις μη έγκυρες εκθέσεις αξιολόγησης. Εφόσον μια έκθεση αξιολόγησης είναι έγκυρη ηλεκτρονικά δεν απαιτείται καμία περαιτέρω ενέργεια επισήμανσης ή επιβεβαίωσης από τις Δ/νσεις Διοικητικού/Προσωπικού στην ηλεκτρονική εφαρμογή.

Posted 2 years ago

Γενικές ερωτήσεις

Κατά την πρώτη φάση της εφαρμογής της πλατφόρμας ηλεκτρονικής αξιολόγησης, και λόγω της δυνατότητας καταγραφής μίας μόνο Έκθεσης Αξιολόγησης ανά αξιολογούμενο στο σύστημα, κρίνεται ως πλέον πρόσφορη λύση η καταχώρηση της αξιολόγησης που αφορά στο πιο πρόσφατο πεντάμηνο μέσα στο έτος αξιολόγησης.

Σε επόμενη φάση θα δοθεί δυνατότητα καταχώρησης και δεύτερης Έκθεσης Αξιολόγησης.

Posted 3 years ago

Από 10/5/2018 έως 1/6/2018 η οικεία Διεύθυνση Διοικητικού/ Προσωπικού εκτελεί τις απαραίτητες κατά λόγο αρμοδιότητας ενέργειες για την έναρξη της συμπλήρωσης των εκθέσεων αξιολόγησης.

Από 4/6/2018 έως 18/6/2018 ο αξιολογούμενος ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλει αυτή αρμοδίως.

Από 20/6/2018 έως 4/7/2018 ο α΄ αξιολογητής ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλει αυτή αρμοδίως.

Από 6/7/2018 έως 20/7/2018 ο β΄ αξιολογητής ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλει αυτή αρμοδίως.

Posted 3 years ago

Από 10/5/2018 έως 1/6/2018 η οικεία Διεύθυνση Διοικητικού/ Προσωπικού εκτελεί τις απαραίτητες κατά λόγο αρμοδιότητας ενέργειες για την έναρξη της συμπλήρωσης των εκθέσεων αξιολόγησης.

Από 4/6/2018 έως 18/6/2018 ο αξιολογούμενος ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλει αυτή αρμοδίως.

Από 20/6/2018 έως 4/7/2018 ο α΄ αξιολογητής ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλει αυτή αρμοδίως.

Από 6/7/2018 έως 20/7/2018 ο β΄ αξιολογητής ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλει αυτή αρμοδίως.

Posted 3 years ago

Για τους υπαλλήλους που είναι αποσπασμένοι αρμόδιοι για την αξιολόγηση τους είναι οι φορείς στους οποίους υπηρετούν.

Posted 3 years ago

Για τους υπαλλήλους που υπηρετούν σε γραφεία βουλευτών αρμόδιες για την καταχώριση των στοιχείων αξιολογούμενων – αξιολογητών είναι οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των Υπηρεσιών στις οποίες ανήκουν οργανικά.

Posted 3 years ago

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 4 του άρθρου 13 του ν. 4369/2016 «2. Στις διατάξεις του συστήματος αξιολόγησης του παρόντος δεν υπάγονται: α) οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,… 4. Ειδικά συστήματα αξιολόγησης διατηρούνται σε ισχύ.»

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 4 του Π.Δ. 152/2013 «Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.», ορίζεται ότι « 5. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με απόσπαση στην Κ.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ., στο Ι.Ε.Π. ή σε άλλες υπηρεσίες και φορείς εκπαίδευσης και ασκούν διοικητικά καθήκοντα, αξιολογούνται όπως οι δημόσιοι υπάλληλοι των υπηρεσιών και των φορέων αυτών.»

Posted 3 years ago

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες προϊστάμενος οργανικής μονάδας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 87 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) ασκεί νομίμως καθήκοντα προϊσταμένου υπερκείμενης οργανικής μονάδας, αξιολογείται μόνο ως προς το υπερκείμενο επίπεδο άσκησης καθηκόντων.

Posted 3 years ago

Στην περίπτωση που κάποιος αξιολογητής ασκεί παράλληλα καθήκοντα προϊσταμένου μιας οργανικής μονάδας και αναπληρωτή προϊσταμένου της υπερκείμενης οργανικής μονάδας, για τους υπαλλήλους της πρώτης οργανικής μονάδας, θα ενεργήσει μόνο ως Αξιολογητής Α΄ και στο πεδίο  “Κατάσταση Αξιολογητή Β” θα επιλεγεί “Δεν υπάρχει”.

Για τους υπαλλήλους των υπόλοιπων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην υπερκείμενη οργανική μονάδα θα ενεργήσει ως Αξιολογητής Β΄.

Posted 3 years ago

Σε περίπτωση πραγματικής αδυναμίας του προϊσταμένου που ενεργεί ως αξιολογητής, τις εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσει ο νόμιμος αναπληρωτής του, υπό την προϋπόθεση ότι αυτός εκτελούσε χρέη αναπληρωτή προϊσταμένου για τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) της αξιολογικής περιόδου. Σε αντίθετη περίπτωση κατά την οποία δεν συμπληρώνει ο ασκών χρέη αναπληρωτή προϊσταμένου το ένα τρίτο (1/3) της αξιολογικής περιόδου, καθώς και όταν δεν υπάρχει νόμιμος αναπληρωτής, οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται κατ’ εξαίρεση από τον άμεσο προϊστάμενο του αξιολογητή.

Posted 3 years ago

Για τους υπαλλήλους που δεν εργάστηκαν καθόλου μέσα στο έτος αξιολόγησης θα πρέπει στην κατάσταση αξιολόγησης ή/και αξιολογητή να επιλέγεται «κώλυμα» και στα πεδία “Ημ/νία Από” και “Ημ/νία Έως” να συμπληρώνονται οι ημερομηνίες 1/1/2017 και 2/1/2017 αντίστοιχα.

Posted 3 years ago

Για τους υπαλλήλους που δεν εργάστηκαν καθόλου μέσα στο έτος αξιολόγησης θα πρέπει στην κατάσταση αξιολόγησης ή/και αξιολογητή να επιλέγεται «κώλυμα» και στα πεδία “Ημ/νία Από” και “Ημ/νία Έως” να συμπληρώνονται οι ημερομηνίες 1/1/2017 και 2/1/2017 αντίστοιχα.

Posted 3 years ago

Υπάλληλοι που έχουν προσληφθεί εντός του 2017 και δεν συμπληρώνουν το πεντάμηνο που ορίζει ο νόμος, θα καταχωρούνται στο σύστημα και θα επιλέγεται «κώλυμα» στο πεδίο “Κατάσταση Αξιολόγησης” και αντίστοιχα θα επιλέγεται «κώλυμα» στην Κατάσταση Αξιολογητή

Posted 3 years ago

Για υπαλλήλους που έχουν τοποθετηθεί ως προϊστάμενοι μέσα στο έτος αξιολόγησης κι έχουν συμπληρώσει πεντάμηνο και στις δυο θέσεις θα συμπληρωθεί ο τύπος Έκθεσης αξιολόγησης για την πιο πρόσφατη θέση που κατείχαν εντός του έτους αξιολόγησης.

Posted 3 years ago

Στην περίπτωση που κάποιος αξιολογούμενος διαπιστώσει ότι δεν είναι καταχωρημένος στην εφαρμογή και δεν μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονικά την έκθεση αξιολόγησης, θα πρέπει να συμπληρώσει την έκθεση αξιολόγησης σε έντυπη μορφή εντός  των προθεσμιών που έχουν τεθεί με την Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1882/Β/24-5-2018).

Posted 3 years ago

Για τους υπαλλήλους που υπηρετούν σε γραφεία βουλευτών ή ευρωβουλευτών, οι οποίοι θα χρειαστεί να συμπληρώσουν τις Εκθέσεις Αξιολόγησης τους σε έντυπη μορφή επειδή δεν εντόπισαν καταχωρημένη φόρμα για αυτούς στην ηλεκτρονική εφαρμογή αξιολόγησης, αρμόδια για τη διαδικασία αξιολόγησης είναι η Υπηρεσία που ανήκουν οργανικά.

Κατά συνέπεια, οι Εκθέσεις Αξιολόγησης θα πρέπει να κατατεθούν στη Δ/νση Διοικητικού/Προσωπικού στην εν λόγω Υπηρεσία, όπου και τηρείται το προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου, του οποίου περιεχόμενο αποτελεί η Έκθεση Αξιολόγησης.

Posted 3 years ago

Το ανώνυμο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης των προϊσταμένων από τους υφισταμένους συμπληρώνεται σε έντυπη μορφή και υποβάλλεται στη Δ/νση Διοικητικού/Προσωπικού, με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ανωνυμία του υπαλλήλου.

Οι οικείες Δ/νσεις Διοικητικού/Προσωπικού οφείλουν να μεριμνήσουν προκειμένου να διαβιβαστούν τα συμπληρωμένα έντυπα στους αρμόδιους αξιολογητές των προϊσταμένων οργανικών μονάδων εντός των προθεσμιών που έχουν τεθεί.

Posted 3 years ago

Εφόσον ο αξιολογούμενος ή ο διαχειριστής προσωπικού διαπιστώσει ότι, κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας των αξιολογούμενων από τις Δ/νσεις Διοικητικού/Προσωπικού, προέκυψαν αστοχίες ή παραλείψεις που επηρεάζουν την ορθή πορεία συμπλήρωσης της έκθεσης αξιολόγησης ηλεκτρονικά (π.χ. αστοχία στον ορισμό Αξιολογητή Α’ ή/και Β’, λάθος επιλογή τύπου/εντύπου αξιολόγησης, ορισμός στην κατάσταση αξιολόγησης αξιολογούμενου ή/και αξιολογητή ως «κώλυμα» ενώ αξιολογείται/αξιολογεί κανονικά) τότε οι αξιολογούμενοι δύνανται να προβούν στην συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησής τους σε έντυπη μορφή κατά τα οριζόμενα στην αριθ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/39/οικ.19933/1.6.18 (ΑΔΑ: 7ΘΔ1465ΧΘΨ-ΚΑΧ) εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας.

Στην περίπτωση που τυχόν αστοχίες ή παραλείψεις δεν επηρεάζουν την ορθή πορεία συμπλήρωσης της έκθεσης αξιολόγησης ηλεκτρονικά (π.χ. εάν έχει εκ παραδρομής οριστεί Αξιολογητής Β’ ενώ δεν υπάρχει, εάν έχουν συμπληρωθεί λάθος ημερομηνίες, εάν έχει οριστεί ότι ο αξιολογούμενος αξιολογεί τον αξιολογητή του ενώ αυτό δεν ισχύει) τότε η Έκθεση Αξιολόγησης θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Posted 3 years ago

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να επιτύχει την καλύτερη εμπειρία χρήστη