Νόμοι

  1. Ν.3845/2010 (ΦΕΚ 65/τ.Α’),  άρθρο δεύτερο, παρ. 1β. περί πρόβλεψης απογραφής και σύστασης Ενιαίας Αρχής Πληρωμών.
  2. Ν.3870/2010 (ΦΕΚ 138/τ.Α΄), άρθρο 20. περί τροποποίησης και συμπλήρωσης των διατάξεων του N3845-2010.pdf.
  3. Ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66/τ.Α’), άρθρο 49, παρ, 9. περί υποχρέωσης καταγραφής βεβαίωσης εισαγωγής ή διαγραφής στις πράξεις πρόσληψης ή αποχώρησης προσωπικού που δημοσιεύονται στο ΦΕΚ.
  4. Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14/τ.Α’)  άρθρο 1, παρ. 9,10,11 περί δημοσίευσης πράξεων πρόσληψης και αποχώρησης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του δημοσίου και των ΝΠΙΔ.
  5. Π.Ν.Π. ΦΕΚ 237/τ.Α΄/2012, άρθρο 18, όπως κυρώθηκε με το N4111-2013.pdf (ΦΕΚ 18/τ.Α’), άρθρο 18 περί διαρκούς επικαιροποίηση και συμπλήρωση των στοιχείων  Μητρώου.
  6. Π.Ν.Π. ΦΕΚ 240/τ.Α΄/2012, άρθρο 3, όπως κυρώθηκε με το N4111-2013.pdf (ΦΕΚ 18/τ.Α’) άρθρο 48 περί διασύνδεσης Μητρώου και Ενιαίας Αρχής Πληρωμής.
  7. Ν.4223/2013 ΦΕΚ 287/τ.Α’ , άρθρο 37, παρ. 1. περί κυρώσεων σε υπόχρεους φορείς που δεν απογράφουν το προσωπικό τους ή δεν εντάσσονται στο σύστημα πληρωμών της Ε.Α.Π.
  8. Ν.4254/2014 ΦΕΚ 85/τ.Α΄), άρθρο πρώτο, παράγραφος Θ, υποπαράγραφος Θ.2, τροποποίηση N4223-2013.pdf περί κυρώσεων σε υπόχρεους φορείς που δεν απογράφουν το προσωπικό τους ή δεν εντάσσονται στο σύστημα πληρωμών της Ε.Α.Π.
  9. Ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α’), άρθρο 101 περί απογραφής όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που περιλαμβάνονται στο οικείο Μητρώο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. Με τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.