Έναρξη διασύνδεσης Μητρώου Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου με Ενιαία Αρχή Πληρωμής

Έναρξη διασύνδεσης Μητρώου Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου με Ενιαία Αρχή Πληρωμής [...]

Από την 1η Οκτωβρίου 2012, σε πραγματικό χρόνο πραγματοποιείται διασταύρωση των Ηλεκτρονικών Αναλυτικών Μισθοδοτικών Καταστάσεων που υποβάλλονται στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής με το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή).

Όταν εντοπίζονται αμειβόμενοι που δεν έχουν απογραφεί ή έχουν ελλιπή στοιχεία, ενημερώνονται οι εκκαθαριστές ώστε να ενημερώνουν με τη σειρά τους, τους πιστοποιημένους Προϊσταμένους μονάδων Διευθύνσεων Προσωπικού/Διοικητικού για την απογραφή των αμειβομένων ή την συμπλήρωση των στοιχείων τους. Η ενημέρωση των εκκαθαριστών μπορεί να πραγματοποιηθεί για κάθε αμειβόμενο ως και για τρεις μήνες διαδοχικά από την διενέργεια της πρώτης ενημέρωσης. Μετά την παρέλευση του ως άνω διαστήματος η Ενιαία Αρχή Πληρωμής υποχρεούται στην προσωρινή παύση καταβολής των αμοιβών μέχρι να απογραφούν οι αμειβόμενοι ή να συμπληρωθούν τα ελλιπή στοιχεία τους.

Ενόψει της διασταύρωσης, απογράφονται πλέον όλα τα φυσικά πρόσωπα που λαμβάνουν αποδοχές ή όλα τα φυσικά πρόσωπα που λαμβάνουν αποδοχές ή αμοιβές μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής.

Διευκρινίζουμε ότι πλέον απογράφονται:

1. Τα μέλη της Κυβέρνησης και οι Υφυπουργοί, καθώς και οι Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς. Το προσωπικό της Βουλής και οι Ειδικοί και Επιστημονικοί Συνεργάτες των Βουλευτών.

2. Τα φυσικά πρόσωπα που εργάζονται με καθεστώς μαθητείας, σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ή πρακτικής άσκησης ή με οποιαδήποτε άλλη ονομασία προγράμματα.

3. Οι υπάλληλοι που είναι αποσπασμένοι από Ν.Π.Ι.Δ. στο δημόσιο και λαμβάνουν αμοιβές και από το δημόσιο.

4. Προκειμένου για τα Νοσοκομεία της Χώρας, οι αλλοδαποί υπότροφοι ειδικευόμενοι ιατροί.

5. Προκειμένου για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας απογράφονται οι δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί και οι προσλαμβανόμενοι με τις διατάξεις του Ν.571/1977.

Η ανωτέρω απαρίθμηση δεν είναι εξαντλητική,  δεδομένου ότι το κριτήριο απογραφής είναι πλέον καταβολή αμοιβών ή αποδοχών μέσω της ΕΑΠ.

Έχουν προστεθεί οι παρακάτω νέες στις εφαρμογές στο πεδίο ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ

- ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ Ν.Π.Ι.Δ.
- ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ / ΜΑΘΗΤΕΙΑ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
- ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ / ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
- ΘΕΡΑΠΑΙΝΙΔΕΣ ΥΕΘΑ
- ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΕΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ

Θα πρέπει οι πιστοποιημένοι προϊστάμενοι Διευθύνσεων Προσωπικού/Διοικητικού να μεριμνούν για την συμπλήρωση, επικαιροποίηση και επιβεβαίωση των στοιχείων (π.χ. Βαθμός βάσει του Ν4024/2011 κ.α.) των μισθοδοτούμενων που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους.