Διαδικασίες Μητρώου Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου και διασύνδεση με την Ενιαία Αρχή Πληρωμής

Διαδικασίες Μητρώου Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου και  διασύνδεση με την Ενιαία Αρχή Πληρωμής. Σας ενημερώνουμε ότι οι διαδικασίες του Μητρώου Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου [...]

βρίσκονται σε εξέλιξη από την 1η Ιουλίου 2011. Παρά την παράταση για την επιβεβαίωση στοιχείων που είχε δοθεί μέχρι την 27η Οκτωβρίου 2011, και έξι μήνες μετά, υπάρχουν ακόμη μισθοδοτούμενοι χωρίς επιβεβαιωμένα στοιχεία.

Δεδομένης της έναρξης της διαδικασίας διασύνδεσης της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής με το Μητρώο Μισθοδοτούμενων (Απογραφή), παρακαλούμε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες που εκκρεμούν έτσι ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα στην μισθοδοσία των υπαλλήλων σας.

Παρακάτω παρέχονται πληροφορίες για τις βασικές διαδικασίες του Μητρώου καθώς και σχετικές ημερομηνίες/προθεσμίες.

(1) Προθεσμίες και διαδικασίες Μητρώου

-  Κάθε Διεύθυνση Προσωπικού οφείλει να:

1.         Απογράφει κάθε νέο υπάλληλο

2.         Επιβεβαιώνει τα στοιχεία του

3.         Ενημερώνει το Μητρώο για οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία ενός υπαλλήλου

 -  Μισθοδοτούμενοι θεωρούνται όλοι εκείνοι, τα στοιχεία των οποίων έχουν επιβεβαιωθεί.

 -  Μισθοδοτούμενοι με εργασιακή σχέση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, Επί Θητεία κ.α. θα πρέπει να διαγράφονται από το Μητρώο μόλις παρέλθει η αντίστοιχη ημερομηνία με αιτιολογία ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ή ΘΗΤΕΙΑΣ. Θα διαγράφονται αυτόματα στο τέλος κάθε μήνα όσοι έχουν ημερομηνία λήξης σύμβασης τον αμέσως προηγούμενο μήνα (π.χ. Τέλος Απριλίου θα διαγραφούν αυτόματα όσοι έχουν ημερομηνία λήξης μέχρι 31 Μαρτίου).

-  Η διαγραφή των Μισθοδοτούμενων που αποδεσμεύονται από Διευθύνσεις Προσωπικού (Μετάθεση, Μετάταξη κ.α.) θα πρέπει να γίνεται αμέσως πριν την υπαγωγή τους από τη Διεύθυνση Προσωπικού υποδοχής. Για το λόγο αυτό οι υπηρεσίες προέλευσης θα πρέπει να επικοινωνούν με τις υπηρεσίες υποδοχής ούτως ώστε η υπαγωγή των υπαλλήλων να διενεργείται αμέσως μετά την αποδέσμευσή τους.

 -  Τα στοιχεία των μισθοδοτούμενων που αποδεσμεύονται από Διευθύνσεις Προσωπικού λόγω Μετάθεσης, Μετάταξης κλπ. πρέπει να επιβεβαιωθούν εκ νέου από τη Υπηρεσία υποδοχής. Συνεπώς, η Διεύθυνση προσωπικού του φορέα υποδοχής οφείλει να επιβεβαιώσει τα στοιχεία του υπαλλήλου άμεσα. Στις περιπτώσεις μετάταξης μεγάλου αριθμού υπαλλήλων, π.χ. λόγω συγχώνευσης φορέων, οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες μπορούν να επικοινωνούν με την υπηρεσία μας προκειμένου να διενεργηθεί από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η διαδικασία μαζικής μεταφοράς.

(2)        Διαδικασία απογραφής μισθοδοτούμενου που δεν έχει απογραφεί στο παρελθόν:

 1.         Ο διαχειριστής προσωπικού εισέρχεται στην εφαρμογή διαχείρισης ( https://apografi.gov.gr/hr ) και εισάγει για τον μισθοδοτούμενο τα εξής στοιχεία ΑΦΜ, ΕΠΩΝΥΜΟ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ (Προαιρετικό σε αυτό το στάδιο). Σε αυτό το στάδιο εκδίδεται και η απαιτούμενη βεβαίωση (για Διορισμό/Πρόσληψη, Μεταφορά από ΝΠΙΔ κ.α.). Επισημαίνεται ότι, ειδικά στις περιπτώσεις που ο υπό πρόσληψη ή διορισμό μισθοδοτούμενος υπηρετεί ήδη στο δημόσιο, η διαδικασία απογραφής και έκδοσης βεβαίωσης περιγράφεται στις απαντήσεις σε Συχνές Ερωτήσεις (http://apografi.gov.gr/category/συχνες-ερωτησεις).

2.         Όταν ο μισθοδοτούμενος αναλάβει καθήκοντα, τότε  ο διαχειριστής προσωπικού εισέρχεται άμεσα στην εφαρμογή επιβεβαίωσης (https://apografi.gov.gr/hr ) συμπληρώνει τα υπόλοιπα στοιχεία του μισθοδοτούμενου και τα επιβεβαιώνει. Πριν την επιβεβαίωση, ο υπάλληλος μπορεί να εισέλθει στην εφαρμογή απογραφής https://apografi.gov.gr/ap) και να συμπληρώσει ο ίδιος τα στοιχεία του.

 Υπάρχουν περιπτώσεις μισθοδοτούμενων που η διαδικασία εκκρεμεί για μεγάλο χρονικό διάστημα στο 1ο βήμα. Οι μισθοδοτούμενοι αυτοί θεωρούνται «υπό πρόσληψη» και δεν θα ληφθούν υπόψη στην διασύνδεση του Μητρώου με την Ενιαία Αρχή Πληρωμής με αποτέλεσμα να μην μισθοδοτούνται στο άμεσο μέλλον.

 (3) Διασύνδεση με την Ενιαία Αρχή Πληρωμής

Με το Ν4046/2012 ορίζεται ότι «Η Κυβέρνηση εγκαθιδρύει ηλεκτρονικό αυτοματοποιημένο σύστημα το οποίο συνδέει τη βάση δεδομένων της απογραφής με την Ενιαία Αρχή Πληρωμής (ΕΑΠ) η οποία θα δώσει τη δυνατότητα σε μια περισσότερο αποτελεσματική κάλυψη, αξιολόγηση και πληρωμή των υπαλλήλων. Αυτό το σύστημα θα συντονίζεται με τα άλλα Υπουργεία (Δεύτερο τρίμηνο του2012)».

Σύμφωνα με το άρθρο 20 της αριθ. 2/37345/0004/4-6-2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 784/4-6-2010) η ΕΑΠ υποχρεούται να πραγματοποιήσει διασταύρωση των στοιχείων της με αυτά που θα συλλεχθούν στη βάση της απογραφής, με σκοπό τη μη πληρωμή όσων δεν έχουν απογραφεί.

Για την υλοποίηση των παραπάνω ρυθμίσεων έγινε αρχικά διασταύρωση των στοιχείων της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής και του Μητρώου Μισθοδοτούμενων (Απογραφή), με τα στοιχεία του Μητρώου TAXIS.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει διασταύρωση των στοιχείων της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής με αυτά  του Μητρώου Μισθοδοτούμενων (Απογραφή) χρησιμοποιώντας κατ’ ελάχιστον ΑΦΜ  και ΑΜΚΑ.

Υπάλληλοι που δεν έχουν απογραφεί ή δεν έχουν επιβεβαιωμένα στοιχεία, δεν θα μισθοδοτούνται στο τέλος της διαδικασίας.

H Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Eυσταθία Μπεργελέ