Νέες τιμές στο πεδίο «ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ»

Ενημερώνουμε ότι προστέθηκαν νέες τιμές στο πεδίο θέση ευθύνης. [...]

Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Προσωπικού να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία όσων μισθοδοτούμενων υπάγονται στις νέες θέσεις ευθύνης.

 Οι τιμές:

- Δ/ντής Σχολικής Μονάδας

- Προϊστ/νος Δ/νσης Α/θμιας – Β/θμιας Εκπαίδευσης

- Σχολικός Σύμβουλος

- Υποδ/ντής Σχολικής Μονάδας

Παραμένουν προσωρινά μέχρι την ολοκλήρωση της ενημέρωσης από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Προσωπικού.

Πλέον έχουν εισαχθεί στο Μητρώο αναλυτικές τιμές.

Για παράδειγμα, η τιμή Σχολικός Σύμβουλος αντικαθίσταται από τις:

Σχολικός Σύμβουλος Β/θμιας Εκπαίδευσης

Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Σχολικός Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής