Απογραφή – Υπαγωγή του προσωπικού των Γραφείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις οικείες Διευθύνσεις σύμφωνα με το Ν. 4027/2011

Σας ενημερώνουμε ότι, μετά την ισχύ του Ν.4027/2011 (ΦΕΚ 233Α, 4-11-11)  «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις» [...]

και ειδικότερα του άρθρου 32, η υπηρεσία μας θα ξεκινήσει την άρση της πιστοποίησης των προϊσταμένων των  γραφείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των γραφείων φυσικής αγωγής και επαγγελματικής εκπαίδευσης από 15/11/2011.

Οι πιστοποιημένοι προϊστάμενοι των καταργούμενων Γραφείων και το προσωπικό που έχει υπαχθεί στην αρμοδιότητά τους θα υπαχθεί από την υπηρεσία μας στην αρμοδιότητα της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Είσοδος στην εφαρμογή διαχείρισης προσωπικού:

Ενημερώνουμε τους πιστοποιημένους προϊσταμένους Γραφείων ότι, μετά την άρση της πιστοποίησής τους, η οποία θα πραγματοποιείται σταδιακά από τις 15/11/2011 δεν θα έχουν πλέον πρόσβαση στην εφαρμογή διαχείρισης προσωπικού, εκτός εάν τους ανατεθεί ο ρόλος του «Διαχειριστή» από τον οικείο πιστοποιημένο Προϊστάμενο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Απαιτούμενες Ενέργειες πιστοποιημένων προϊσταμένων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

1.      Ολοκλήρωση της υπαγωγής των εκπαιδευτικών λειτουργών και διοικητικών υπαλλήλων που δεν έχουν υπαχθεί ακόμα στην οικεία Διεύθυνση και απογραφή των νέων υπόχρεων.

2.      Ολοκλήρωση της διαδικασίας επιβεβαίωσης των στοιχείων των υπόχρεων. Σημειώνεται ότι οι επιβεβαιώσεις που έχουν γίνει από τους πιστοποιημένους προϊσταμένους Γραφείων Εκπαίδευσης εξακολουθούν να ισχύουν.

3.      Συμπλήρωση του πεδίου «Θέσης Ευθύνης», στο οποίο θα έχουν προστεθεί οι παρακάτω τιμές:

·         Προϊστάμενος Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης

·         Προϊστάμενος Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

·         Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης

·         Σχολικός Σύμβουλος

·         Διευθυντής Σχολικής Μονάδας

·         Υποδιευθυντής Σχολικής Μονάδας

Η πιστοποίηση των Προϊσταμένων των ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΗΣ, ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.), παραμένει ως έχει.