Διευκρίνιση για το πεδίο «Ημερομηνία Πρόσληψης»

Ενημερώνουμε ότι το πεδίο «Ημερομηνία Πρόσληψης» αφορά την ημερομηνία που ο υπάλληλος εισήχθη (διορίστηκε / προσελήφθη / μετετάγη /μεταφέρθηκε) στο φορέα που ανήκει οργανικά. [...]

Για το χρόνο που λογίζεται  ως πραγματική δημόσια υπηρεσία θα προστεθεί μελλοντικά αντίστοιχο πεδίο στα στοιχεία της απογραφής. Η βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων βασίζεται στα στοιχεία του ατομικού τους φακέλου και κατά συνέπεια δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας.