2η Εγκύκλιος Απογραφής – Πιστοποίηση προϊσταμένων Διευθύνσεων Διοικητικού/ Προσωπικού και αναπληρωτών τους

2η Εγκύκλιος Απογραφής – Πιστοποίηση προϊσταμένων Διευθύνσεων Διοικητικού/ Προσωπικού και αναπληρωτών τους.

Οδηγίες και χρονοδιάγραμμα πιστοποίησης Προϊσταμένων Διευθύνσεων Διοικητικού/Προσωπικού

Δείτε την εγκύκλιο στην ενότητα "Κανονιστικό Πλαίσιο".