Οδηγίες για ένταξη και απένταξη από Ειδικά Καθεστώτα

Οδηγίες για τους Διευθυντές Διοικητικού/Προσωπικού και Διαχειριστές του Μητρώου Ανθρωπίνου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου:

Α. Ένταξη σε Ειδικό Καθεστώς

Κατά την μετάπτωση στη νέα εφαρμογή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή), θα πρέπει να αποτυπώσετε ως Ειδικό Καθεστώς, το καθεστώς απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν βάσει αποφάσεων με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, με προσωρινή διαταγή, ή με προσωρινά εκτελεστή οριστική δικαστική απόφαση. Συγκριμένα, θα μεταβείτε στην εφαρμογή της Διαχείρισης Προσωπικού και επιλέγοντας  Ένταξη σε ειδικό καθεστώς,  θα επιλέξετε για τους υπάλληλους αυτούς μία από τις παρακάτω τιμές, κατά περίπτωση:

  • Ασφαλιστικά μέτρα/προσωρινή διαταγή υπαλλήλων που είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα (Επιλέγεται για τους υπαλλήλους που, ενώ βρίσκονταν σε διαθεσιμότητα ή σε παράταση αυτής, υπηρετούν με ασφαλιστικά μέτρα/προσωρινή διαταγή)
  • Ασφαλιστικά μέτρα/προσωρινή διαταγή υπαλλήλων που απολύθηκαν λόγω λήξης διαθεσιμότητας ή λύθηκε η εργασιακή τους σχέση λόγω εφεδρείας (Επιλέγεται για τους υπαλλήλους που είχαν απολυθεί λόγω λήξης της διαθεσιμότητας ή εφεδρείας και επέστρεψαν στο φορέα τους κατόπιν ασφαλιστικών μέτρων ή προσωρινής διαταγής)
  • Απασχόληση υπαλλήλων που είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα και υπηρετούν με προσωρινά εκτελεστή οριστική δικαστική απόφαση (Επιλέγεται για τους υπαλλήλους που, ενώ βρίσκονταν σε διαθεσιμότητα ή σε παράταση αυτής επέστρεψαν στο φορέα κατόπιν προσωρινά εκτελεστής οριστικής δικαστικής απόφασης)
  • Απασχόληση υπαλλήλων που απολύθηκαν λόγω λήξης διαθεσιμότητας ή εφεδρείας και υπηρετούν με προσωρινά εκτελεστή οριστική δικαστική απόφαση (Επιλέγεται για τους υπαλλήλους που είχαν απολυθεί λόγω λήξης της διαθεσιμότητας ή εφεδρείας και επέστρεψαν στο φορέα τους κατόπιν προσωρινά εκτελεστής οριστικής δικαστικής απόφασης)
  • Ασφαλιστικά μέτρα / Προσωρινή Διαταγή (Επιλέγεται για υπάλληλους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου που έληξαν, οι οποίοι υπηρετούν με ασφαλιστικά μέτρα/προσωρινή διαταγή)
  • Απασχόληση υπαλλήλων με προσωρινά εκτελεστή οριστική δικαστική απόφαση (Επιλέγεται για υπάλληλους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου που έληξαν, οι οποίοι υπηρετούν κατόπιν προσωρινά εκτελεστής οριστικής δικαστικής απόφασης)

Β. Απένταξη από Ειδικό Καθεστώς

Για τις περιπτώσεις υπαλλήλων που βρίσκονταν σε διαθεσιμότητα ή σε παράταση αυτής, ή είχαν απολυθεί λόγω λήξης διαθεσιμότητας, ή είχε λυθεί η εργασιακή τους σχέση λόγω εφεδρείας και επανέρχονται με βάση το Ν.4325/2015 «Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», θα πρέπει να επιλέξουν μια εκ των αιτιολογιών απένταξης που εμφανίζονται παρακάτω:

  • Επαναφορά σε συνιστώμενη ή κενή θέση (Για τους υπαλλήλους που επιλέγουν να επιστρέψουν στον φορέα τους)
  • Επαναφορά λόγω μετάταξης (Για τους υπαλλήλους που επιλέγουν να μεταταχθούν σε άλλο φορέα)

Για τις περιπτώσεις υπαλλήλων για τους οποίους:

  • Έχει εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση και απόφαση κατανομής, προκειμένου να προσληφθούν σε θέση τακτικού προσωπικού: διαγράφονται μέσω της εφαρμογής της Διαχείρισης Προσωπικού με αιτιολογία «Λοιπές Περιπτώσεις» και εισάγονται εκ νέου μέσω της εφαρμογής «Εισαγωγή Υπαλλήλων» ως τακτικό προσωπικό.
  • Έχει εκδοθεί απορριπτική δικαστική απόφαση: διαγράφονται κατευθείαν μέσω της εφαρμογής της Διαχείρισης Προσωπικού με αιτιολογία «Διαγραφή λόγω απορριπτικής δικαστικής απόφασης», χωρίς να χρειάζεται να απενταχθούν από το ειδικό καθεστώς.